Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.

         Ngày 23/6/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BTTTT về việc sa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy trình kim định trạm gc điện thoại di động mặt đất công cộng.

         Thông tư này gồm 3 Điều, quy định chi tiết nội dung sửa đổi mục 3.3 cụ thể: trạm gốc bắt buộc kiểm định là trạm gốc thuộc danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định; sửa đổi mục 4.1: các trạm gốc lắp đặt tại cùng một vị trí có thể được cấp chung hoặc riêng giấy chứng nhận kiểm định theo đề nghị của doanh nghiệp; sửa đổi mục 4.5: các tổ chức kiểm định được phép thuê các phòng thử nghiệm được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định để thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung đo kiểm định quy định tại mục 6.3.2 để phục vụ công tác kiểm định trạm gốc; đồng thời sửa đổi một số mục 6.3, 6.3.2, 6.3.2.7,….

         Thông tư số 14/2017/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017 và được đăng tải trên Website tại địa chỉ http://www.mic.gov.vn.

                                                                                                                       Phòng BCVT


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT