Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục thiết bị viễn thông và Đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định.

        Ngày 23/6/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BTTTT về việc sa đi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục thiết bị vin thông và đài vô tuyến điện bt buộc kim định.

       Thông tư này gồm 3 Điều, quy định chi tiết nội dung sửa đổi mục ghi chú (1) tại danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT, cụ thể: áp dụng đối với trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng mà trong khoảng cách 100 m tính từ điểm bất kỳ nào thuộc chân cột anten của trạm gốc đó có công trình xây dựng trong đó có người sinh sống, làm việc và có hiệu độ cao mép dưới thấp nhất của các anten và độ cao tính tới nóc, mặt bằng cao nhất của các công trình xây dựng này nhỏ hơn 28 m.

     Thông tư số 12/2017/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017 và được đăng tải trên Website tại địa chỉ http://www.mic.gov.vn.

                                                                                                                            Phòng BCVT

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT