Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

       Ngày 23/6/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013.

      Thông tư này gồm 2 điều, quy định chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 7, khoản 2, điều 18 và bổ sung, thay thế một số phụ lục của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT. Theo đó, bổ sung các phụ lục số XII, XIII, đồng thời thay thế các phụ lục số V, VI, VII, IX, X, XI của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT bằng các phụ lục số V, VI, VII, IX, X, XI tương ứng theo phụ lục của Thông tư số 11/2017/TT-BTTTT.

      Thông tư số 11/2017/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2017 và được đăng tải trên Website tại địa chỉ http://www.mic.gov.vn.

                                                                                                                    Phòng BCVT


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT