Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Triển khai Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

        Ngày 23/6/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT về quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính ph vmạng bưu chính phục vụ cơ quan Đng, Nhà nước.

      Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, kết nối mạng, an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 766/STTTT-BCVT ngày 26/7/2017 gửi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan đề nghị triển khai nội dung Thông tư số 16/2017/TTBTTTT về quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mạng Bưu chính phục vụ cơ quan, Đảng, Nhà nước.

        Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2017 và được đăng tải trên Website tại địa chỉ http://mic.gov.vn.

                                                                                                                             Phòng BCVT


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT