Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Triển khai Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

      Ngày 23/6/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT về quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

     Thông tư này có 3 chương và 18 điều, quy định một số nội dung và biện pháp thi hành gồm: dịch vụ, chất lượng dịch vụ, cung ứng dịch vụ, an ninh, an toàn trong cung ứng dịch vụ, kết nối mạng thông tin, lưu trữ tài liệu, báo cáo, kiểm tra, giám sát việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

      Theo đó đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

       Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2017 và được đăng tải trên Website tại địa chỉ http://mic.gov.vn.

                                                                                                                    Phòng BCVT


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT