Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Triển khai Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định Mã bưu chính Quốc gia

     Ngày 23/6/2017 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 07/2017/TT-BTTTT quy định về Mã bưu chính quốc gia.

           Thông tư này có 8 điều, quy định chi tiết đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xây dựng, ban hành, quản lý, sử dụng, sửa đổi và bổ sung Mã bưu chính quốc gia. Theo đó, đối tượng gán Mã bưu chính Quốc gia là một hoặc một nhóm địa chỉ xác định, gồm: phường, xã và đơn vị hành chính tương đương; điểm phục vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng; điểm phục vụ bưu chính và đối tượng phục vụ thuộc mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

       Mã bưu chính quốc gia được xây dựng trên nguyên tắc: đảm bảo tính khoa học, tính ổn định, tính toàn diện và không trùng lặp; căn cứ vào địa dư hành chính, mật độ dân số và phân cấp về quản lý hành chính trên phạm vi cả nước; đảm bảo phân bổ trên phạm vi cả nước và có dự trữ khi có sự thay đổi về địa dư hành chính và đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia;...

      Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2017, thay thế cho Quyết định số 05/2004/QĐ-BBCVT ngày 20/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về ban hành quy định Mã bưu chính quốc gia và được đăng tải trên Website tại địa chỉ http://www.mic.gov.vn.

                                                                                                                     Phòng BCVT


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT