Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Triển khai Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ về quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiến cứu nạn

                            

Triển khai Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ về quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiến cứu nạn

Các doanh nghiệp đang gia cố tuyến cáp viễn thông

        Ngày 21/3/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2017/NĐ-CP về quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiến cứu nạn. Nghị định này quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bao gồm: hệ thống tổ chức, hoạt động ứng phó; giáo dục, huấn luyện, diễn tập; nguồn ngân sách, phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách; trang thiết bị, trang phục; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế trong việc ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

      Nhằm đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt phục vụ công tác chỉ huy, điều hành ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành công văn số 232/STTTT-BCVT ngày 24/3/2017, công văn số 567/STTTT-BCVT ngày 06/6/2017 gửi đến các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan đề nghị tổ chức rà soát, kiện toàn lại BCH PCTT&TKCN của đơn vị, doanh nghiệp, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong BCH PCTT&TKCN; tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án PCTT&TKCN trên địa bàn Tỉnh của ngành mình cho phù hợp với tình hình thực tế; lập danh sách cử cán bộ lãnh đạo (họ và tên, đơn vị công tác, chức vụ, số điện thoại liên hệ) để tham gia BCH PCTT&TKCN của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn Tỉnh và tổ chức triển khai Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ về quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiến cứu nạn./.

                                                                                ĐỨC TOÀN

 

 

 


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT