Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

      Ngày 11/5/2017, Tỉnh  ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 412-QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

     Theo đó, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh gồm 35 thành viên, trong đó đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban;  Ông Đặng Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực; các Ông  Nguyễn văn Chinh, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy ; Ông Trương Thanh phong, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ;  Ông Lê Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở TT&TT làm Phó Trưởng Ban; Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có 05 Ủy viên thường trực và 25 thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

          Ban Chỉ đạo có 03 nhiệm vụ chính: (1) Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương và giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; (2) Giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẩn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thuộc tỉnh trong việc thực hiện quy hoạch phát triển, kế hoạch ứng dụng CNTT của tỉnh giai đoạn 2016-2020, đảm bảo phù hợp với khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh cũng như khung Chính phủ điện tử;(3) Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ./.

                                                                                                                                      Trà Quế


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT