Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

HỔ TRỢ ĐẦU THU TRUYỀN HÌNH SỐ MẶT ĐẤT CHO CÁC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO THEO TIÊU CHUẨN NGHÈO, CẬN NGHÈO QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

  

            Nhằm đảm bảo các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia đủ điều kiện được nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 trên địa bàn Tỉnhh để tiếp tục thu xem được các kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của Trung ương và địa phương, UBND Tỉnh ban hành công văn số 875/UBND-VP ngày 08/02/2017 về việc hỗ trợ đầu tư truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, lập danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn Tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Qua công tác rà soát, lập danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn Tỉnh, toàn Tỉnh có 4081 hộ nghèo, hộ cận nghèo (trong đó có 1896 hộ nghèo, 2185 hộ cận nghèo) theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quốc gia đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất để báo cáo Ban Quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích-Bộ Thông tin và Truyền thông có kế hoạch hỗ trợ đầu thu cho nhóm đối tượng này/. 

                                                                                                                                          Phòng BCVT

                                                                                      


THÔNG TIN THỜI TIẾT THÔNG TIN THỜI TIẾT