Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

BR-VT: Ban hành Quy định Đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định ban hành Quy định Đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thay thế Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 06/8/2018.

Theo đó, đối tượng đánh giá là các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là cơ quan, đơn vị).

Mục tiêu đánh giá, xếp hạng Chỉ số Chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; giúp Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đánh giá được hiện trạng thực hiện chuyển đối số hằng năm tại các cơ quan, đơn vị để có cơ sở định hướng, đưa ra các giải pháp nâng cao mức độ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; giúp các cơ quan, đơn vị nhìn nhận được mức độ chuyển đổi số tại đơn vị mình để thấy được điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục và thực hiện các giải pháp phù hợp hơn nhằm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động, quản lý nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc chuyển đổi số, góp phần cải cách hành chính, đánh giá thi đua khen thưởng trong các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Bộ chỉ số Chuyển đổi số gồm 03 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trong đó, Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh được cấu trúc theo 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, bao gồm Thông tin chung (để các cơ quan cung cấp thông tin phục vụ đánh giá) và Chỉ số đánh giá gồm 08 chỉ số chính (Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số) với 67 chỉ số thành phần.

Chỉ số Chuyển đổi số cấp huyện được cấu trúc theo 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số bao gồm Thông tin chung (để các đơn vị cung cấp thông tin phục vụ đánh giá) và Chỉ số đánh giá gồm 08 chỉ số chính (Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số) với 76 chỉ số thành phần.

Chỉ số Chuyển đổi số cấp xã được cấu trúc theo 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số bao gồm Thông tin chung (để các đơn vị cung cấp thông tin phục vụ đánh giá) và Chỉ số đánh giá gồm 08 chỉ số chính (Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng, Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số) với 72 chỉ số thành phần.

Kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số Chuyển đổi số là một trọng những tiêu chí quan trọng làm cơ sở bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hằng năm của cơ quan, đơn vị.

(Nguồn: Quyết định 3710/QĐ-UBND ngày 02/12/2022)


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 6147101
Số người đang truy cập: 6

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung

Các phần mềm và công cụ hỗ trợ