Thông báo chung Thông báo chung

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 01 xe ô tô thanh lý của Sở Thông tin và Truyền thông

Tải tại đây