Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Kết quả xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2018
Trên cơ sở Kết quả thực hiện xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2018.