Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo triệu tập và thời gian, điạ điểm tổ chức xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Xem tại đây