Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm công nghệ Thông tin Truyển thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2015

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm công nghệ Thông tin Truyển thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu năm 2015

Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin truyền thông thuộc Sở Thông tin và truyền thông năm 2015