Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Quyết định công bố kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính Sở Thông tin và Truyền thông năm 2014

Quyết định công bố kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính Sở TT&TT năm 2014

                         Bảng tổng hợp kết quả điểm thi tuyển công chức hành chính Sở TT&TT năm 2014