Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo về nội dung ôn tập các môn thi tại kỳ thi tuyển công chức hành chính Sở Thông tin và Truyền thông năm 2014

Thông báo số 24.pdf

Phụ lục 1 (Kiến Thức chung).pdf

Phụ lục 2 (Tổng hợp).pdf

Phụ lục 3 (Ngoại ngữ).pdf

Phụ lục 4 (CCHC).pdf

Phụ lục 5 (CBCC).pdf

Phụ lục 6 (Tổng hợp - Văn phòng).pdf

Phụ lục 7 (Công nghệ thông tin).pdf

Phụ lục 8 (Thanh tra).pdf

Phụ lục 9 (Bưu chính).pdf