Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2014

/danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2014.pdf