Thông báo Thông báo

Trên cơ sở Kết quả thực hiện xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2018
Trên cơ sở Kết quả thực hiện xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kết quả xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2018.