UBND tỉnh UBND tỉnh

Quyết định số 495/QĐUBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong các lĩnh vực: Xuất bản; Phát hành xuất bản phẩm; Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tải tại đây