UBND tỉnh UBND tỉnh

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND ngày 17/06/2015
Quyết định 25/2015/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành quy định quản lý,cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND, về việc bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 06 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành quy định quản lý,cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò  chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.