UBND tỉnh UBND tỉnh

Quyết định Phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020
Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 21/08/2014 Phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020

Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 21/08/2014 Phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020.

Phụ lục đính kèm