UBND tỉnh UBND tỉnh

Đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về chuyển đổi số trong năm 2022
Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh) vừa ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ban, ngành, địa phương

- Khẩn trương rà soát, tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2022 tại đơn vị mình theo Quyết định số 97/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, đúng tiến độ và thời gian được giao.

- Khẩn trương triển khai một số chỉ tiêu như: xây dựng, triển khai cơ sở dữ liệu chuyên ngành; xây dựng trang thông tin điện tử cho các xã, phường, thị trấn; doanh nghiệp SME sử dụng nền tảng số, hợp đồng điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực: giao thông, y tế, giáo dục, viễn thông, truyền hình, điện, nước...đảm bảo hoàn thành trong năm 2022.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại các thủ tục hành chính tại đơn vị và đồng thời công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng Dịch vụ công tỉnh (phân hệ của Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính) theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4946/BTTTT-CĐSQG ngày 04/10/2022.

- Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh để nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến như: công bố, công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong nội bộ các cơ quan nhà nước phải thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến, không tiếp nhận và giải quyết bằng hình thức trực tiếp; thành lập Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Khẩn trương tổng hợp các biểu mẫu, mẫu đơn, mẫu phôi trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính cần số hóa và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp để gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp và cấu hình trên hệ thống.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thúc đẩy để người dân tiếp cận về kỹ năng số và tiến tới sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến.

- Định kỳ hàng tháng (trước ngày 10), báo cáo tiến độ kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số theo Quyết định số 97/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp; lưu ý nội dung các mục tiêu, chỉ tiêu về chuyển đổi số phải thể hiện kết quả đạt được theo tiến độ, tỷ lệ và thời gian hoàn thành.

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại các thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh để xác định và công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng Dịch vụ công tỉnh (phân hệ của Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính) theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4946/BTTTT-CĐSQG ngày 04/10/2022.

- Tổng hợp các biểu mẫu, mẫu đơn, mẫu phôi trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính cần số hóa và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp và cấu hình trên hệ thống; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2022.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh sử dụng nền tảng số; thức đẩy sử dụng website với tên miền .vn; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2022.

4. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng website với tên miền .vn và đảm bảo tỷ lệ doanh thu thương mại điện tử; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2022.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục, cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2022.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp, thúc đẩy thanh toán hóa đơn nước không dùng tiền mặt; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2022.

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp thúc đẩy số người hưởng lương hưu, trợ cấp sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2022.

8. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổng hợp, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 18/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đảm bảo trong năm 2022 tỷ lệ người dân có định danh điện tử đạt 20%.

Chủ trì báo cáo, đề nghị Bộ Công an cho phép kết nối Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

9. Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2022.

10. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Khẩn trương triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số tại đơn vị mình; đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2022.

(Nguồn: Văn bản 1935/STTTT-VTCNTT)