Tỉnh Uỷ Tỉnh Uỷ

Các Văn bản liên quan về Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - VŨng Tàu

Xem tại đây

- NQ 02 ve chuyen doi so-DTTM- CCCH bn in.signed.signed

- QĐ 749 Chuyen doi so quoc gia .signed

- KH chuyen doi so, DTTM gan voi CCHC cua nganh TTTT 2021-2025

- QD_2207_phe duyet CTHĐ thuc hien chuyen doi so, ĐTTM, CCHC