Lịch Công Tác Tuần Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 21/8 đến ngày 26/8/2017

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH BR-VT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 21/08/2017 ĐẾN 25/08/2017

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công tác

Địa điểm

Chủ trì

Thành phần tham dự

Thứ hai
21/08

 

Sáng

-  07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

-  TT Hội nghị

- TU, UBND tỉnh

- Ban GĐ, Công chức Sở

- 08 giờ 30 Dự hội nghị Tổng kết thi hành luật xử lý vi phạm hành chính

- Hội trường B, TTHN

- UBND tỉnh

- Thanh tra Sở

Chiều

- 14 giờ Họp giao ban Sở

- Phòng họp lầu 3

- PGĐ Lâm

- Ban GĐ , Trưởng các phòng CM, Trung tâm CNTT-TT

Thứ ba

22/08

  Sáng

 

 

 

 

Chiều

- 14 giờ Họp Lấy ý kiến về chế độ hỗ trợ đối với công chức,viên chức làm công tác công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu".

- Hội trường lầu 4, Sở TT&TT

- PGĐ. Chiến

- Phòng CNTT.

- 14 giờ Họp TTrUB nghe báo cáo tình hình hoạt động của Bộ phận một cửa, đường dây nóng và Cổng thông tin điện tử

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- Ban giám đốc, Phòng CNTT, BCVT, TT-BCXB

Thứ tư

23/08

Sáng

- 09 giờ Họp ban chi ủy

- Phòng họp Sở

- Phó bí thư

- Thành viên Ban chi ủy

 

- 14 giờ Tham dự hội nghị thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 của Khối thi đua khối V

- Phòng họp Ban QLKCN

- Cụm trưởng khối V

- PCVP. Hương

Thứ năm

24/08

 

Sáng

- 07 giờ 30 Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý thời gian và xây dựng Kế hoạch tổ chức công việc: Thời gian (02 ngày), từ ngày 24/8/2017 đến 25/8/2017

- Trường chính trị tỉnh

- Sở Nội vụ

- Các CV: Thy, Lập, Nguyên, Hòa, Luân, Nam, Tuấn, Hà

Chiều

- 14 giờ Họp chi bộ Sở

- Hội trường lầu 4

- Phó bí thư

- Ban chi ủy, Tất cả các Đảng viên

Thứ sáu

25/08

Sáng

- 08 giờ 30 Họp tập thể UBND tỉnh nghe Sở Nội vụ và Sở Tài chính b/c phương án xứ lý hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Phòng họp 302, UBND tỉnh

- UBND tỉnh

- PGĐ Lâm

Chiều

 

 

 

 

Thứ bảy

26/08

Sáng

- 05 giờ Tham gia Hội thao ngành Thông tin và Truyền thông lần thứ X – Cần Thơ 2017 (Từ 26/8 đến ngày 27/8/2017)

- Thành phố Cần Thơ

- Bộ TT&TT

- Các vận động viên và  CBCC, NLĐ

Chiều