DANH MỤC DANH MỤC

LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG BÀ RỊA VŨNG TÀU LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG BÀ RỊA VŨNG TÀU

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
 
1 Đỗ Hữu Hiền Giám đốc
 
 
2 Trương Hữu Chiến Phó giám đốc
 
3 Lê Việt Trung Phó giám đốc