Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG BÀ RỊA VŨNG TÀU LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG BÀ RỊA VŨNG TÀU

Lãnh đạo đơn vị
 
1 Lê Văn Lâm Phó giám đốc phụ trách
 
2 Hoàng Văn Định Phó giám đốc
 
3 Trương Hữu Chiến Phó giám đốc