DANH MỤC DANH MỤC

LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG BÀ RỊA VŨNG TÀU LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG BÀ RỊA VŨNG TÀU

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
 
1 Lê Văn Lâm Giám đốc
 
2 Hoàng Văn Định Phó giám đốc
 
3 Trương Hữu Chiến Phó giám đốc
 
4 Lê Việt Trung Phó giám đốc