Danh mục Danh mục

GIỚI THIỆU CHUNG GIỚI THIỆU CHUNG

Sở Thông tin Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.