Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

Thông báo mời thầu gói thầu “Thiết bị tin học” thuộc dự toán mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

(Đính kèm Công văn số 72/TTCNTT&TT ngày  19/7/2021 của Trung tâm CNTT&TT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

 

1. Thông tin chung

- Số TBMT: 20210738927.

- Số KHLCNT: 20210738886.

- Tên KHLCNT: Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Lĩnh vực : Hàng hóa.

- Bên mời thầu: Z024759 - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

- Tên gói thầu: Thiết bị tin học.

- Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2021 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Chi tiết nguồn vốn: Nguồn kinh phí được giao trong dự toán chi Ngân sách năm 2021 và Nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị.

- Loại hợp đồng: Trọn gói (Thỏa thuận khung).

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng (thỏa thuận khung): 45 ngày.

2. Tham dự thầu

- Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.

- Thời nhận E-HSDT: Bắt đầy từ 17 giờ 29 phút ngày 16/7/2021 đến 14 giờ 00 phút ngày 6/8/2021.

- Phát hành E-HSMT: Miễn phí

- Thời gian hiệu lực E-HSDT: 60 ngày

- Địa điểm nhận E-HSDT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3. Mở thầu

- Thời điểm đóng/mở thầu: 14 giờ 00 phút ngày 6/8/2021.

- Địa điểm mở thầu: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

- Dự toán gói thầu: 32.705.175.000 VNĐ (Ba mươi hai tỷ, bảy trăm lẻ năm triệu, một trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn).

4. Bảo đảm dự thầu

- Hình thức đảm bảo: Thư bảo lãnh

- Số tiền đảm bảo: 350.000.000 VNĐ (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

 

Xem chi tiết trong file đính kèm: 72/TTCNTT&TT