Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị phòng chống lụt bão” thuộc dự án “Phòng chống lụt bão năm 2020”

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu