Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

Thỏa thuận khung Mua sắm tập trung Gói thầu “Thiết bị tin học” thuộc dự toán mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2020 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Thoathuankhung.MSTTdot1nam2020

Phụ lục 01: danh mục hàng hóaPhụ lục 02: Bảng mô tả đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

Phụ lục 03: Biểu mẫu hợp đồng Mua sắm tài sản, Biên bản nghiệm thu,bàn giao, tiếp nhận tài sản, Biên bản thanh lý hợp đồng.