Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Thiết bị tin học” thuộc dự toán mua sắm “Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2020 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu