Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Công văn Đăng tải

2. Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung đợt 1 năm 2020

3. Bảng số lượng và cấu hình chi tiết tài sản mua sắm tập trung đợt 1 năm 2020

4. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 1 năm 2020 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu