Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

Thỏa thuận khung Mua sắm tập trung gói thầu “Thiết bị tin học” thuộc dự án “Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 2 năm 2019 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
Thỏa thuận khung Mua sắm tập trung gói thầu “Thiết bị tin học” thuộc dự án “Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 2 năm 2019 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

1. Thỏa thuận khung mua sắm tập trung

2. Phụ lục 1.  Danh mục hàng hóa

3.Phụ lục 2. Bảng mô tả đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

4. Phụ lục 3. Các văn bản mẫu