Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Thiết bị tin học” thuộc dự án “Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 2 năm 2019 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Thiết bị tin học” thuộc dự án “Mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 2 năm 2019 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1. Công văn đăng tải

2. Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu