Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 2 năm 2019 của tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu

01. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thiết bị tin học đợt 2 năm 2019 của tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu.

02. Công văn Số 86/TTCNTT&TT

03. Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung đợt 2 năm 2019

04. Bảng số lượng và cấu hình chi tiết tài sản mua sắm tập trung đợt 2 năm 2019