Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Gói thầu: Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về ATTT; Khóa đào tạo kỹ thuật nâng cao và diễn tập về ATTT năm 2017.

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại/fax/email: 0254.3512227 – Fax: 0254.3512224

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về ATTT; Khóa đào tạo kỹ thuật nâng cao và diễn tập về ATTT năm 2017.

-         Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn

              -          Nội dung chính của gói thầu: Tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về ATTT; Khóa đào tạo kỹ thuật nâng cao và diễn tập về ATTT năm 2017.

-         Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thực hiện đảm bảo An toàn thông tin trên địa bàn Tỉnh năm 2017.

3. Nguồn vốn: Nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30, ngày 14 tháng 11 năm 2017 đến trước 08 giờ 30, ngày 21 tháng 11 năm 2017. (trong giờ hành chính)

7. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 3.900.000 đồng  (Ba triệu, chín trăm nghìn đồng)

- Hình thức bảo lãnh dự thầu: Đặt cọc bằng tiền mặt hoặc Bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 21 tháng 11 năm 2017.

 

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 21 tháng 11 năm 2017.

Trân trọng./.