Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

1. Thực hiện tập san thông tin đối ngoại 2017;

2. In hiflex mới nội dung, thực hiện treo trên pano tuyên truyền thông tin đối ngoại khu vực biển đảo, thực hiện căng trên pano

cụ thể như sau:

TT

Tên dự án

 

Tên gói thầu    

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu   

Giá gói thầu

(Đồng)  

Giá trúng thầu

(Đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

 

Thực hiện công tác thông tin đối ngoại, thông tin biển đảo năm 2017.

 

Thực hiện tập san thông tin đối ngoại 2017

 

 

Số 168 ngày

07/09/2017

 

Chào hàng cạnh tranh thông thường

514.800.000

507.000.000

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Châu Thịnh

Trọn gói

60 ngày

137/QĐ-STTTT ngày 09/10/2017

2

In hiflex mới nội dung, thực hiện treo trên pano tuyên truyền thông tin đối ngoại khu vực biển đảo, thực hiện căng trên pano

Số 168 ngày

07/09/2017
 

Chào hàng cạnh tranh thông thường

245.000.000

243.950.000

Công ty TNHH MTV Cơ khí Xây dựng Nguyên Tấn.

 

Trọn gói

30 ngày

138/QĐ-STTTT ngày 09/10/2017