Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại/fax/email: 0254.3512227 – Fax: 0254.3512224

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Duy trì hệ thống phòng, chống virus máy tính cho các cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2017

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Duy trì hệ thống phòng, chống virus máy tính cho các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Duy trì hệ thống phòng, chống virus máy tính cho các cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2017.

3. Nguồn vốn: Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của Tỉnh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30, ngày 22 tháng 9 năm 2017 đến trước 08 giờ 30, ngày 29 tháng 9 năm 2017. (trong giờ hành chính)

7. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 14.600.000 đồng  (Mười bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng)

- Hình thức bảo lãnh dự thầu: Đặt cọc tiền mặt hoặc Bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 29 tháng 9 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 29 tháng 9 năm 2017.

Trân trọng./.