Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại/fax/email: 0254.3512227 – Fax: 0254.3512224

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Duy trì hệ thống phòng, chống virus máy tính cho các cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2017

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Duy trì hệ thống phòng, chống virus máy tính cho các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Duy trì hệ thống phòng, chống virus máy tính cho các cơ quan nhà nước của tỉnh năm 2017.

3. Nguồn vốn: Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 của Tỉnh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30, ngày 22 tháng 9 năm 2017 đến trước 08 giờ 30, ngày 29 tháng 9 năm 2017. (trong giờ hành chính)

7. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 14.600.000 đồng  (Mười bốn triệu, sáu trăm nghìn đồng)

- Hình thức bảo lãnh dự thầu: Đặt cọc tiền mặt hoặc Bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 29 tháng 9 năm 2017.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 29 tháng 9 năm 2017.

Trân trọng./.