Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Tên bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại/fax/email: 0254.3512227 – Fax: 0254.3512224

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thực hiện tập san Thông tin đối ngoại năm 2017.

   - Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

   - Nội dung chính của gói thầu: In 04 màu trên giấy couche khuôn khổ 20x30, 112 trang bìa thực hiện tập san Thông tin đối ngoại năm 2017.

    - Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thực hiện công tác thông tin đối ngoại, thông tin biển đảo năm 2017.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30, ngày 12 tháng 9 năm 2017 đến trước 08 giờ 30, ngày 19 tháng 9 năm 2017. (trong giờ hành chính)

7. Địa điểm phát hành HSYC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 7.722.000 đồng  (Bảy triệu bảy trăm hai hai nghìn đồng)

- Hình thức bảo lãnh dự thầu: Đặt cọc tiền mặt hoặc Bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 19 tháng 9 năm 2017.

 

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 19 tháng 9 năm 2017.

Trân trọng./.