Thông tin dự án,đầu tư Thông tin dự án,đầu tư

Mời thầu: “Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016”
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: "Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016".

Thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung được UBND Tỉnh giao tại Quyết định số  2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 và Quyết định 3292/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: "Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2016"; từ nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và nguồn thu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường; một giai đoạn, một túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSYC: từ 14giờ , ngày 25 tháng 11 năm 2016 đến trước 14 giờ, ngày 02 tháng 12 năm 2016. (trong giờ hành chính)

Địa điểm phát hành HSYC:  Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: 03 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng; Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng.

- Hình thức bảo lãnh dự thầu: đặt cọc tiền mặt hoặc Bảo lãnh ngân hàng.

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ, ngày 02 tháng 12 năm 2016; Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 02 tháng 12 năm 2016./. 

Mời tham khảo Nhu cầu mua sắm tập trung tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 tại đây! 

TTCNTT&TT