Chuyển đổi số Chuyển đổi số

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Các Báo cáo được Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện hàng tuần theo các chuyên đề khác nhau, làm tài liệu nghiên cứu, triển khai về chuyển đổi số (chọn nội dung bên dưới để tải tài liệu)

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TUẦN 10 - DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TUẦN 11 - TỔ CHỨC, BỘ MÁY VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TUẦN 12 - BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TUẦN 13 - ĐO LƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN CÁC NỀN TẢNG SỐ

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TUẦN 14 - THÀNH CÔNG ĐẾN TỪ CHIA SẺ

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TUẦN 15 - CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI SỐ

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TUẦN 18 - DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TUẦN 19 - PHÁT TRIỂN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TUẦN 20 - NHÂN LỰC SỐ

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TUẦN 22 - DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TUẦN 36 - DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TUẦN 37 - CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TUẦN 38 - ĐO LƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN CÁC NỀN TẢNG SỐ

 


Văn bản mới Văn bản mới

 • 12/2021/TT-BTTTT (25.12.2021)
  Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền...
 • 22/2020/TT-BTTTT (07.09.2020)
  Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm ký số, phần mềm kiểm tra...
 • 15/2020/QĐ-UBND (28.08.2020)
  Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền...
 • 91/2020/NĐ-CP (14.08.2020)
  Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
 • 04/2020/QĐ-UBND (13.04.2020)
  Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5842261
Số người đang truy cập: 5

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển

Tài liệu kỹ thuật LGSP

 

Tài liệu HDSD và Quản trị các PM dùng chung