Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Kết quả thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

     Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn  mới trên địa bàn tỉnh, đã có chuyển biến rõ nét về chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp được thường xuyên, liên tục, đi vào kết quả thực chất; nhận thức của người dân, của cộng đồng đang có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, đã nhận thức rõ được lợi ích và tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, quê hương mình . Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nhiều vùng nông thôn, nổi bật là đầu tư phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi, điện; đồng thời sản xuất hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến, kinh tế nông thôn cũng ngày càng phát triển, có nhiều mô hình chuyên canh, sản xuất theo hướng liên kết tạo lợi nhuận lớn cho người nông dân; theo đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, môi trường nông thôn được bảo vệ và cải thiện…

                   

     Đối với ngành thông  tin và truyển thông trong thời gian vừa qua cũng đã góp phần tích cực, góp phần thực hiện thành công xây dựng NTM trên  địa bàn tỉnh. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin, tuyên truyền đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh các xã của các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

                 

        Kết quả triển khai thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông về xây dựng NTM (theo hướng dẫn tại Quyết định 441/QĐ-BTTTT ngày 28/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông), số xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm có 45 xã. Trong đó giai đoạn 2010-2012 có 06 xã điểm đã đạt 19/19 tiêu chí và được UBNDTỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM ; giai đoạn 2013-2015 có 21 xã, trong đó có 20 xã đã được Sở Thông tin và Truyền thông có biên bản thẩm định đạt tiêu chí số 08 (Thông tin và Truyền thông) ; giai đoạn 2016-2020 có 18 xã, trong đó có 06 xã đã được Sở  thẩm định đạt tiêu chí số 08. Đến  cuối năm 2019 tất cả các xã xây dựng NTM đều được đầu tư hạ tầng mạng viễn thông, hạ tầng mạng Internet băng rộng, hệ thống đài truyền thanh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay còn 02 xã Bình Trung,  huyện Châu Đức và xã Tân Lâm huyện Xuyên Mộc chưa đáp ứng về cơ sở vật chất và dịch vụ theo Quyết định 441/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông, 02 xã này hiện đang sử dụng thùng thư công cộng để chấp nhận thư cơ bản, phát bưu gửi. Trong thời gian tới Bưu điện tỉnh, các đơn vị liên quan tiếp tục phối hơp hỗ trợ tạo điều kiện để 02 xã này xây dựng điểm bưu điện để hoàn thành tiêu chí 8 về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

                 

       Định hướng trong năm 2020, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để mọi người dân nắm rõ việc xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

    Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và địa phương  thực hiện tiêu chí ngành thông tin và truyền thông. Phối hợp hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện số công văn hướng dẫn 757/STTTT-BCVTvề chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và truyền thông trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 441/QĐBTTTT ngày 28/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông; kịp thời và đảm bảo công tác thẩm định các xã xây dựng nông thôn mới đủ điều kiện đạt tiêu chí ngành t thông tin và truyền thông, góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

                                                                                                                                          TRÀ QUẾ


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3856271
Số người đang truy cập: 10

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển