Bưu chính viễn thông Bưu chính viễn thông

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thông tin truyền thông thông suốt, phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

       Thực hiện chỉ đạo của UB bầu cử tỉnh về xây dựng kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tốt trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử; tiến hành các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 .

       Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch đảm bảo thông tin truyền thông thông suốt, phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, phục vụ thông tin liên lạc trước, trong và sau bầu cử với mục đích nhằm nâng cao chất lượng mạng lưới bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet; thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn an ninh trong suốt quá trình diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; chỉ đạo tăng cường công tác  thông tin,tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như  Báo, Đài, trên hệ thống truyền thanh cơ sở trước, trong và sau  ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tăng thời lượng, tăng trang, chuyên mục... nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền.

                  

          Theo kế hoạch đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị thuộc Sở và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, các cơ quan thông tin,truyền thông. Qua đó, phòng Bưu chính-Viễn thông giúp lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hướng dẫn, tham mưu các văn bản để chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông  trên địa bàn Tỉnh nâng cao chất lượng chuyển phát, cung cấp dịch vụ viễn thông; đồng thời xây dựng kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; đảm bảo hoạt động chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền. Tham gia giám sát việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị và các phương án đảm bảo hoạt động bưu chính, chuyển phát, thông tin liên lạc phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

           Phòng Báo chí Xuất bản giúp lãnh đạo Sở theo dõi, giám sát công tác tuyên truyền của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh Truyền hình Tỉnh và trên các phương tiện truyền thanh cơ sở. Thanh tra Sở đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra trên các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến mạng lưới thông tin liên lạc, an toàn và an ninh thông tin.

           Trung tâm CNTT&TT tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với mạng truyền số liệu chuyên dùng của Tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động mạng, ngăn chặn tấn công, phá hoại từ bên trong và bên ngoài, đảm bảo hoạt động ổn định của Cổng thông tin điện tử của Tỉnh; cổng và các trang web của UBND các cấp, các sở, ngành  có liên quan đến các hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

        Các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát  xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang ở Trung ương và địa phương, các hoạt động chuyển phát phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, chuẩn bị các phương tiện, điều kiện vật chất phục vụ công tác chuyển phát công văn, tài liệu, bưu phẩm, bưu kiện… nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo an toàn;

                              

         Các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin xây dựng phương án  đảm bảo an toàn mạng, an ninh thông tin; đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt phục vụ sự chỉ đạo, điều hành trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trước, trong và sau bầu cử. Đảm bảo các hệ thống thiết bị, đường truyền; điều chỉnh, sắp xếp hợp lý mạng lưới, bố trí đủ kênh, đủ luồng cho mạng lưới hoạt động tốt; đã triển khai xây dựng các phương án tối ưu dự phòng phân tải, ứng cứu tình huống, sự cố bất thường gây tắc nghẽn các mạng dịch vụ viễn thông, di động cũng như cố định; đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Tổ chức phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, công nhân viên nâng cao tinh thần cảnh giác kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính,viễn thông và Internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung trái pháp luật; thực hiện tốt công tác trực lãnh đạo, điều hành, trực ca, ứng cứu thông tin và vận hành khai thác mạng bưu chính,chuyển phát, viễn thông, internet đảm bảo hoạt động thông suốt 24/24 giờ nhằm đảm bảo thông tin, liên lạc phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

                          

         Các cơ quan thông tin đại chúng như Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh , Đài truyền thanh các huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh các xã , phường, thị trấn  xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng để thông tin tuyên truyền trước, trong và sau ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021./.

                                                                                                                                                VĂN LÊ


Văn bản mới Văn bản mới

 • 3/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với...
 • 4/2020/TT-BTTTT (24.02.2020)
  Ban hành Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng...
 • 15/2020/NĐ-CP (03.02.2020)
  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn...
 • 6/2019/TT-BTTTT (19.07.2019)
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18...
 • 04/TT-BTTTT (05.07.2019)
  Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT ngày 05/7/2019 của Bộ Thông tin và Truyền...

Video Tư liệu Video Tư liệu

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3856367
Số người đang truy cập: 7

Dịch vụ công trực tuyến Sở TT&TT

 

Mail công vụ 

Chung tay cải cách Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Thông tin Dự án Đấu thầu - Mua sắm công

 

Kế hoạch - Quy hoạch - Phát tiển

Phổ biến pháp luật

 

Cổng thông tin điện tử Pháp điển